تلاش و جدیت دانشمندان جوان کشور در فناوری هسته ای غیر ممکن ها را ممکن کرد

تلاش و جدیت دانشمندان جوان کشور در فناوری هسته ای غیر ممکن ها را ممکن کرد

محمد قنادی مراغه با اشاره به موفقیت بی نظیز دانشمندان کشور در فناوری هسته ای گفت : تلاش خستگی ناپذیر جوانان کشور در به نتیجه رسیدن فناوری صلح آمیز هسته ای غیر ممکن ها را ممکن کرد و قدرت های بزرگ دنیا را انگشت به دهان نگه داشت.