دکتر بابک پور قهرمانی در مصاحبه اختصاصی خود با خبرنگار رصد مراغا گفت: یکی از اهداف مهم همایش پدافند سایبری ملی که در شهرستان مراغه صورت می گیرد, شناسایی تهدید و خطرات قبل از بحران است و به اصطلاح ابزار های جدید تهدید های سایبری  با همیاری کارشناسان ذی ربط شناسایی می شود و راهکارهای […]

دکتر بابک پور قهرمانی در مصاحبه اختصاصی خود با خبرنگار رصد مراغا گفت: یکی از اهداف مهم همایش پدافند سایبری ملی که در شهرستان مراغه صورت می گیرد, شناسایی تهدید و خطرات قبل از بحران است و به اصطلاح ابزار های جدید تهدید های سایبری  با همیاری کارشناسان ذی ربط شناسایی می شود و راهکارهای تازه ای برای جلوگیری از تهدیدات ارائه شود

این کنفرانس با مشارکت سازمان پدافندغیر عامل و پدافندعلمی شمالغرب کشور و با همکاری نهادهای علمی دیگر و پلیس فتا برگزار می شود

این کنفرانس نسبت به دو کنفرانس قبل با مشارکت اشخاص متعدد صورت گرفته و این کنفرانس ملی می باشد

محور ویژه ای کنفرانس پاندمی کرونا و پدافند سایبری می باشد و همزمان با این کنفرانس دو کارگاه تخصصی برگزار می شود

محل برگزاری این کنفرانس دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه می باشد و کنفرانس یک روزه بوده و با مسئولین سازمان پدافند غیرعامل برگزار میشود