سخنگوی وزارت خارجه از سفر وزیر خارجه روسیه به تهران در پایان هفته جاری خبر داد.

سخنگوی وزارت خارجه از سفر وزیر خارجه روسیه به تهران در پایان هفته جاری خبر داد.