به گزارش رصدمراغا ؛سرگذشت علی نریمانی، از شب حادثه تا هیئتی که در زندان مراغه به پا کرد.  

به گزارش رصدمراغا ؛سرگذشت علی نریمانی، از شب حادثه تا هیئتی که در زندان مراغه به پا کرد.