غلامرضا زارع : بحران آب در شهرستان جدی است و با این روندی که پیش می رود ۵ سال آینده بسیاری از باغات مراغه از بین خواهند رفت . وی افزود : در خصوص اعتبار برای منطقه ویژه فسیلی مراغه از صفر ریال سال ۹۹ رسیدیم به یک میلیارد و چهارصد میلیون تومان در سال […]

غلامرضا زارع : بحران آب در شهرستان جدی است و با این روندی که پیش می رود ۵ سال آینده بسیاری از باغات مراغه از بین خواهند رفت .

وی افزود : در خصوص اعتبار برای منطقه ویژه فسیلی مراغه از صفر ریال سال ۹۹ رسیدیم به یک میلیارد و چهارصد میلیون تومان در سال ۱۴۰۱