در رابطه با نامه رحیمی تحقیق و تفحص می‌کنیم!

در رابطه با نامه رحیمی تحقیق و تفحص می‌کنیم!

در نامه‌ای که چند روز پیش نوشته شده، چند نکته قابل توجه وجود دارد و اعتقاد بر این است که ابعاد این قضیه، باید برای عموم روشن شود. وی برخی مطالب را عنوان کرده ‌و باید در این باره توضیح دهد که منظورش چه بوده است.