روزهای حساس مقاومت غزه و فلسطین

روزهای حساس مقاومت غزه و فلسطین

دولت های مدعی حقوق بشر نه تنها محکوم نمی کنند در حمایت از این رژیم سفاک و جنایتکار بيانيه هم صادر می کنند. اما غافل از اینکه این رژیم بی ریشه و بی هویت نفس های آخر خود را می کشد .؛