صدای هنرهای فراموش شده ایرانی از ترکیه شنیده می‌شود

صدای هنرهای فراموش شده ایرانی از ترکیه شنیده می‌شود

هنر ابروباد که بیشترخوشنویسان قدیم ایرانی آن را می‌دانستندوخودشان می‌ساختندوبرروی آن خوشنویسی می‌کردند، اکنون به فراموشی سپرده شده و ترکیه بر روی آن سرمایه‌گذاری کرده ومسابقات در رده‌های مختلف برگزارمی‌کند.؛