پرونده کنارگذر جنوبی مراغه فعال شد

پرونده کنارگذر جنوبی مراغه فعال شد

یکی از دغدغه های بزرگ مراغه نبودِ کنارگذر در ورودی شهر است که با انبوهی از خودروهای سنگین و نیمه سنگین گذری مشکلات بسیاری را برای مردم به وجود آورده است؛