واهمه دولتی ها از آگاهی مردم

واهمه دولتی ها از آگاهی مردم

  سند ۲۰۳۰ چیست ؟ گوشه هایی از خیانت آموزشی و فرهنگی دولت روحانی در مورد فرزندان شما تصویب سند در کشورمان بدون سر و صدا براساس سند ۲۰۳۰ کشورهای عضو ملزم به رعایت و اجرای دقیق ۱۷ سر فصل اعلام شده هستند و این سازمان بر حسن اجرای آن نظارت می کند. در کشور