ملت ایران با حضور پر شور در راهپیمایی روز قدس جواب تهدیدات دشمنان را خواهند داد

ملت ایران با حضور پر شور در راهپیمایی روز قدس جواب تهدیدات دشمنان را خواهند داد

ملت بزرگ ایران همراه با مردم سایر کشورهای اسلامی همان گونه که در راهپیمایی های سال های گذشته به صورت گسترده شرکت کردند ، امسال نیز با لیبک گویی به فرامین حضرت امام (ره) و مقام معظم رهبری ثابت خواهند کرد جواب تهدیدات دشمنان را با حضور پر شور خود خواهند داد .