دستگیری اعضای شرکت هرمی در مراغه

دستگیری اعضای شرکت هرمی در مراغه

مأموران پس از شناسایی محل دقیق فعاليت شركت هرمی با هماهنگی لازم با مقام قضائی، وارد محل حضور اعضاء این شرکت شده و ۵ نفر از اعضاء اصلی این شرکت را دستگیر کردند؛