بازگشت روزهای طلایی مجمع خیران مدرسه ساز مراغه

بازگشت روزهای طلایی مجمع خیران مدرسه ساز مراغه

مجمع خیران مدرسه‌ساز مراغه که طی سال‌های ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۴ به اذعان اعضای آن، دوره طلایی را پشت سر گذاشته و الگوی بسیاری از خیران در سایر شهرستان‌های استان بوده است، بار دیگر حس و حال بالندگی و تکاپو دارد.؛
مجلس پیگیر افزایش اختیارات مدیریت شهری و کاهش مراجع تصمیم‌گیر است

مجلس پیگیر افزایش اختیارات مدیریت شهری و کاهش مراجع تصمیم‌گیر است

علیزاده با اشاره به اینکه دولت و مجلس در این زمینه به صورت هماهنگ عمل می‌کنند گفت: اگرچه اختیارات شوراها به طور کامل به آن تفویض نشده اما در ساختار حاکمیت بسیار دارای اهمیت است و نمایندگان نیز به این جایگاه توجه دارند؛