افتتاح اولین آزمایشگاه فناوری نانو در پژوهش سرای دانش آموزی مراغه

افتتاح اولین آزمایشگاه فناوری نانو در پژوهش سرای دانش آموزی مراغه

با حضور سعید ساعدی معاون پژوهشی شبکه آزمایشگاه های آموزشی فناوری نانو ، شاطریان معاون آموزش ابتدایی اداره کل آموزش و پرورش استان آذربایجان شرقی و جلیل اسلامی معاون مدیر کل و مدیر آموزش و پرورش مراغه و سایر مسئولین استانی و شهری ،اولین آزمایشگاه فناوری نانو در پژوهش سرای دانش آموزی مراغه مورد افتتاح قرار گرفت.