دشمنی استکبار با جمهوری اسلامی پایانی ندارد / تنها دوقطبی موجود ، دوقطبی انقلابی و ضد انقلابی است ، اصولگرا و اصلاح طلب هر دو دلسوز انقلاب هستند

دشمنی استکبار با جمهوری اسلامی پایانی ندارد / تنها دوقطبی موجود ، دوقطبی انقلابی و ضد انقلابی است ، اصولگرا و اصلاح طلب هر دو دلسوز انقلاب هستند

سرتیپ پاسدار غلام عسگر کریمیان گفت : از اوایل انقلاب تا کنون دشمنی استکبار با جمهوری اسلامی پایانی ندارد و هرگز تمام نمی شود ؛ دشمن در حال حاضر می خواهد کشور را به دو قطب اصولگرا و اصلاح طلب تقسیم کند در صورتی که تنها دوقطبی که می تواند وجود داشته باشد دوقطبی انقلابی و ضد انقلابی است ، هم اصولگرا و هم اصلاح طلب هر دو در حفاظت از آرمان های انقلاب در یک جبهه قرار دارند .