رَنجِ اِنتِخابِ دُرُست

رَنجِ اِنتِخابِ دُرُست

یک معلم، فقط یک سال وقت صرف کند تا حروف الفبا را به متعلم بیاموزد؛ چه رسد روان خوانی و روان نویسی، که چند سال دیگر زمان لازم است.؛