تخصیص ۶۰ میلیارد تومان اعتبار اولیه برای تداوم طرح آزادراه مراغه- هشترود

تخصیص ۶۰ میلیارد تومان اعتبار اولیه برای تداوم طرح آزادراه مراغه- هشترود

۶۰ میلیارد تومان اعتبار اولیه برای تداوم طرح آزادراه مراغه- هشترود تصویب و تخصیص یافته است که از این میزان اعتبار، ۴۰ میلیارد تومان ابلاغ شده و ۲۰ میلیارد تومان دیگر نیز در هفته های آینده ابلاغ خواهد شد.؛