روزهای حساس مقاومت غزه و فلسطین

روزهای حساس مقاومت غزه و فلسطین

دولت های مدعی حقوق بشر نه تنها محکوم نمی کنند در حمایت از این رژیم سفاک و جنایتکار بيانيه هم صادر می کنند. اما غافل از اینکه این رژیم بی ریشه و بی هویت نفس های آخر خود را می کشد .؛
رَنجِ اِنتِخابِ دُرُست

رَنجِ اِنتِخابِ دُرُست

یک معلم، فقط یک سال وقت صرف کند تا حروف الفبا را به متعلم بیاموزد؛ چه رسد روان خوانی و روان نویسی، که چند سال دیگر زمان لازم است.؛